NPA : 023-130

Yayan Carlian

Universitas Sunan Gunung Jati
Jl. Raya AH Nasution No. 105
Cibiru. Bandung 40164
retsao7@yahoo.co.id

Yayan Carlian

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s